Τι είναι η μαθησιακή αποκατάσταση;

Τι είναι η Μαθησιακή Αποκατάσταση;

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Γενικές και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες) και αποτελούν ένα μεγάλο φάσμα δυσκολίων για το παιδί. Πιο συγκεκριμένα επηρεάζουν τη σχολική επίδοση του παιδιού και τον τρόπο επικοινωνίας του.

  • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι δυσκολίες οι οποίες οφείλονται συνήθως σε

α) δευτερογενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως είναι:

  • ψυχολογικοί ή συναισθηματικοί παράγοντες (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση)
  • εξωγενείς παράγοντες (π.χ. αδυναμία φοίτησης)

β) σε παράγοντες που οφείλονται σε κάποια διαταραχή όπως:

  • χαμηλή νοητική ικανότητα
  • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
  • αισθητηριακές ή εγκεφαλικές βλάβες (π.χ. όραση ή ακοή)
  • νευρολογική διαταραχή (π.χ. επιληψία)

Συνήθως οι μαθητές υστερούν και σε θεωρητικά και σε πρακτικά μαθήματα αλλά και στον προφορικό και γραπτό λόγο.

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει ένα παιδί που το νοητικό του επίπεδο κυμαίνεται σε κανονικό ή υψηλό. Τα αίτια είναι βιολογικά-νευρολογικά και συνήθως είναι κληρονομικά. Οι δυσκολίες αυτές είναι:

α) Δυσλεξία: η δυσκολία που παρουσιάζουν οι μαθητές στην ανάγνωση, στη σωστή ορθογραφία και γραπτή έκφραση 

β) Δυσαριθμησία: η δυσκολία στην αναγνώριση αριθμών και συμβόλων, στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων

γ) Δυσορθογραφία: η δυσκολία στην εκμάθηση της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν συνήθως μεγαλύτερη έφεση στα πρακτικά μαθήματα και στα προφορικά.

Μαθησιακή Αποκατάσταση

Η έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και η εμπεριστατωμένη μαθησιακή αξιολόγηση από τον Ειδικό Παιδαγωγό οδηγούν σε μια στοχευμένη παρέμβαση στο παιδί. Έπειτα δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας από τον Ειδικό Παιδαγωγό ανάλογα το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή και προτείνεται ένα πλάνο αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών. Η ουσιαστική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολίων προϋποθέτει τη συνεργασία της οικογένειας αλλά και του σχολικού πλαισίου που βρίσκεται το παιδί. 

Τα Κέντρα “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” παρέχουν καθημερινή μελέτη σε παιδιά Δημοτικού. Τα τμήματα είναι ολιγομελή και διαμορφώνονται ανάλογα την ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού.