ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μαθησιακοί Στόχοι ανά τάξη στο Δημοτικό

(Α΄- ΣΤ΄)

(Στόχοι τους οποίους θα πρέπει να έχει κατακτήσει ο μαθητής με το πέρας της κάθε τάξης του Δημοτικού)

Α΄ Τάξη

Γλώσσα:

Να έχει:

 • Κατακτήσει την ανάγνωση. Ειδικότερα να μπορεί να διαβάζει χαμηλόφωνα και δυνατά κείμενα και να κατανοεί το περιεχόμενό τους.
 • Κατακτήσει τη γραφή. Πιο συγκεκριμένα να μπορεί να παράγει δικό του γραπτό λόγο ελεύθερα ή απαντώντας σε ερωτήσεις κατανόησης. Να εκφράζει γραπτώς τις ιδέες και τις σκέψεις του, να μπορεί να γράφει μικρές εκθέσεις καθοδηγούμενο από ερωτήσεις.
 • Να ξέρει να χρησιμοποιεί τα βασικά σημεία στίξης στο γραπτό του.
 • Να γνωρίζει τις βασικές καταλήξεις των ουσιαστικών και των ρημάτων.
 • Να μπορεί να κάνει μετατροπές στους χρόνους του ρήματος.

Μαθηματικά:

 • Να γνωρίζει τους αριθμούς ως το 100
 • Να κάνει απλές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών οριζόντια και κάθετα χωρίς κρατούμενο
 • Να λύνει εύκολα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης και να επιλέγει με βάση τα ζητούμενα τι πράξη πρέπει να κάνει
 • Να γνωρίζει τις απλές προπαίδειες του 1, 2, 5 και 10 με τη μορφή επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης
 • Να γνωρίζει την αξία των χρημάτων, να αναγνωρίζει τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα

Β’ Τάξη

Γλώσσα:

 • Να είναι σε θέση να οργανώσει μία ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, να γράψει ένα σημείωμα, ένα παραμύθι, μία πρόσκληση, να περιγράψει ένα πρόσωπο, να γράψει μία επιστολή ή μια μικρή αγγελία

Γραμματική και Ορθογραφία:

Να μπορεί να διακρίνει:

 • Μονοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις
 • Δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα, τα τελικά και διπλά σύμφωνα,
 • Κανόνες συλλαβισμού
 • Τα διαλυτικά, το ενωτικό, τον διπλό τόνο και την απόστροφο, τα υπόλοιπα σημεία στίξης και το ρήμα είμαι
 • Κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ας, σε -ης, σε -ος, στην κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -α, σε -η, σε -ου και στην κλίση ουδετέρων ουσιαστικών σε -μα, σε -ο και -ι
 • Το οριστικό και αόριστο άρθρο, τα αριθμητικά, τα μεγεθυντκά και τα υποκοριστικά, τα κύρια και κοινά ουσιαστικά
 • Το επίθετο
 • Τα ρήματα σε -αίνω και -ένω, σε -εύω και -ώνω και το ρήμα έχω
 • Να σχηματίζει μετοχές
 • Να διακρίνει από τις καταλήξεις το γένος του ουσιαστικού
 • Να κλίνει τα ρήματα στον Παρατατικό και Αόριστο χρόνο
 • Να αναγνωρίζει χρονικούς και τοπικούς προσδιορισμούς

Μαθηματικά:

Να ξέρει:

 • Να διαβάζει και να γράφει τους αριθµούς µέχρι το 1000
 • Να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού µε αριθµούς μέχρι το 100
 • Να χρησιµοποιεί την αντιµεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασµό, να κατανοεί την έννοια του διαµερισµού (µερισµού)
 • Να εφαρµόζει τη διαδικασία µέτρησης µήκους και επιφανειών µε συµβατικές και αυθαίρετες µονάδες µέτρησης
 • Να εξασκείται στη µέτρηση χρόνου, χρήµατος και µάζας

Γεωμετρία

 • Εξασκείται στη σχεδίαση, αναπαραγωγή σχηµάτων και αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σχηµάτων αυτών
 • Να καθορίζει σηµεία και να σχεδιάζει ευθύγραµµα τµήµατα και ευθείες
 • Να αναγνωρίζει τις παράλληλες και κάθετες ευθείες
 • Να διακρίνει τα στερεά όπως τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα

Γ΄ Τάξη

Γλώσσα:

Να είναι σε θέση:

 • Να εκφράζεται συναισθηματικά
 • Να αναγνωρίζει τη δομή μίας περιγραφής
 • Να συνδέει χρονικά και αιτιακά τα γεγονότα μιας αφήγησης
 • Να οργανώνει το πλάνο μιας ιστορίας
 • Να συμπληρώνει μία ημιτελή ιστορία
 • Να αποδίδει σύντομα και περιληπτικά το νόημα ενός κειμένου
 • Να δίνει τίτλους σε παραγράφους
 • Να προβλέπει την πλοκή μιας ιστορίας

Γραμματική / Συντακτικό και Ορθογραφία:

Να ξέρει:

 • Τη δομή της πρότασης στη μορφή Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο
 • Τις ελλειπτικές και επαυξημένες προτάσεις
 • Το οριστικό και αόριστο άρθρο
 • Να διακρίνει τα ουσιαστικά από τα ρήματα
 • Να γνωρίζει την Ενεργητική και Παθητική Φωνή
 • Τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω στην Οριστική Ενεστώτα, την Προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου
 • Τα ρήματα με καταλήξεις σε -ίζω, σε -ώνω, σε -άβω
 • Τον τονισμό των μονοσύλλαβων λέξεων
 • Τους κανόνες του τελικού -ν
 • Τα παραθετικά των επιθέτων
 • Τα σημεία στίξης, τη χρήση της αποστρόφου και τα σχήματα λόγου
 • Τα χρονικά επιρρήματα, τα αρκτικόλεξα, τις προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες
 • Τις μετοχές ενεργητικής φωνής, τον ευθύ και πλάγιο λόγο, τα επιφωνήματα, τα υποκοριστικά και τα αριθμητικά επίθετα

Λεξιλόγιο

Να γνωρίζει:

 • Τις σύνθετες ,τις ομώνυμες, λόγιες, συνώνυμες και αντίθετες λέξεις
 • Να σχηματίζει οικογένειες λέξεων και παράγωγες λέξεις
 • Να αντιλαμβάνεται την κυριολεκτική και μεταφορική σημασία λέξεων ή φράσεων

Μαθηματικά

Να ξέρει:

 • να διαβάζει και να γράφει αριθµούς µέχρι το 10.000
 • να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών αριθµών μέχρι το 1.000
 • να αναγνωρίζει τα κλάσµατα και τους δεκαδικούς αριθµούς και
 • εξοικειώνεται µε τον αλγόριθµο του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης φυσικών αριθµών
 • να ξέρει τις µονάδες µέτρησης µήκους, χρόνου και µάζας, καθώς
 • να ξέρει να εφαρµόζει τεχνικές σχεδίασης κάθετων ευθειών µε τα γεωµετρικά οργάνα
 • να ξέρει τις έννοιες, κορυφή, ακµή, ορθή γωνία και έδρα
 • να ξέρει δοκιµές και επαληθεύσεις
 • να ξεχωρίζει τα δεδοµένα και τα ζητούµενα του προβλήµατος και να ξέρει να επιλέγει τα αναγκαία δεδοµένα για την επίλυσή του
 • να ξέρει να γράφει το δεκαδικό ανάπτυγµα ενός τετραψήφιου αριθµού
 • να προσθέτει και να αφαιρεί δεκαδικούς αριθµούς µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία
 • να εφαρµόζει τις συνηθισµένες τεχνικές εκτέλεσης των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης µε τριψήφιους ή τετραψήφιους αριθµούς, µε ή χωρίς κρατούµενα
 • να εκτελεί διαιρέσεις µε µονοψήφιο διαιρέτη

Δ΄ Τάξη

Γλώσσα

Να ξέρει:

 • να αφηγείται μια περιπέτεια, να συνθέτει παραμύθια, να περιγράφει πρόσωπα και καταστάσεις
 • να αναγνωρίζει λογοτεχνικά κείμενα
 • Να αναγνωρίζει το ρόλο του γλωσσικού και του εξωγλωσσικού περιβάλλοντος στον προσδιορισµό της σηµασίας των λέξεων, τον πολύσηµο χαρακτήρα των λέξεων και τη λειτουργία της πολυσηµίας (όταν δηλαδή µία λέξη έχει πολλές σηµασίες, π.χ. φύλλο)
 • τη κλίση ρημάτων β’ συζυγίας (που λήγουν σε -ώ με τόνο) στην Ενεργητική και Παθητική Φωνή και σε όλες τις εγκλίσεις
 • τα αποσιωπητικά, τη διπλή παύλα, την παρένθεση και το κόμμα τα ανισοσύλλαβα αρσενικά και ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα, τα προπαροξύτονα αρσενικά σε -ος, τα θηλυκά σε -α και -η και τα ουδέτερα σε -ος
 • τους αδύνατους τύπους προσωπικών αντωνυμιών και οριστικού άρθρου
 • τα επίθετα από τις μετοχές
 • τη χρήση των ουσιαστικών ως συμπληρώματα άλλων ουσιαστικών και να ανανωρίζει τα επιφωνήματα
 • το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ, τη λειτουργία του επιθέτου και τα παραθετικά
 • την ορθογραφία ρημάτων και μετοχών,
 • τον τονισμό του πού-που και του πώς-πως, τις συντομογραφίες, τα αρκτικόλεξα και το αχώριστο μόριο α (αν-)
 • τις χρονικές προτάσεις, τους ειδικούς συνδέσμους, τη δομή της πρότασης Υ-Ρ-Κ, το ασύνδετο σχήμα, τις ελλειπτικές και σύνθετες προτάσεις
 • να παράγει ρήματα από ονόματα, να σχηματίζει οικογένειες λέξεων, αναγνωρίζει τη σημασία των λέξεων στον μεταφορικό λόγο

Μαθηματικά

Να ξέρει:

 • να διαβάζει και να γράφει αριθµούς µέχρι το 1.000.000
 • να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης φυσικών αριθµών που δεν ξεπερνούν το 1000
 • πράξεις µε δεκαδικούς αριθµούς και δεκαδικά κλάσµατα
 • να μετρά το µήκος, την επιφάνεια, το χρόνου, το χρήµα, τη µάζα
 • απλές µετατροπές µονάδων µέτρησης
 • να διαπιστώνει την ύπαρξη απλών αριθµητικών και γεωµετρικών µοτίβων
 • µε τη χρήση οργάνων τη χάραξη παράλληλων και κάθετων ευθειών, το σχεδιασµό
 • τα γεωµετρικά σχήματα και τον υπολογισµό περιµέτρου απλών σχηµάτων
 • την έννοια του εµβαδού και να κατασκευάζει συµµετρικά σχήματα ως προς άξονα σε τετραγωνισµένο χαρτί

Ε΄ Τάξη

Γλώσσα

Να ξέρει:

 • να αφηγείται ιστορίες, να περιγράφει γεγονότα, αντικείμενα, ζώα, να διακρίνει λογοτεχνικά κείμενα, ιστορικά και ειδησεογραφικά άρθρα εφημερίδας, ενημερωτικά άρθρα περιοδικού, χάρτες, κόμικ, μύθους, αγγελίες, προσκλήσεις, επιστολές, βιογραφικά σημειώματα
 • να διατυπώνει απόψεις και να τις αιτιολογεί με επιχειρήματα, να διατυπώνει ερωτήµατα και να απαντάει µε ακρίβεια
 • να αναγνωρίζει και να ερµηνεύει διαθέσεις και συναισθήµατα από τα εκφραστικά µέσα, τη µορφή και την οργάνωση του περιεχοµένου
 • να χρησιµοποιεί ορθά το επίπεδο ύφους που επιβάλλει η περίσταση επικοινωνίας
 • να συλλαµβάνει υπονοούµενα και να χρησιµοποιεί όλο και πιο πλούσιο λεξιλόγιο.
 • να διαβάζει το κείµενο είτε ως σύνολο για την απόκτηση µιας γενικής εικόνας, είτε λεπτοµερειακά, είτε επιλεκτικά για την ανεύρεση συγκεκριµένων στοιχείων και χρησιµοποιεί την αναγνωστική του δεξιότητα ως γενική δεξιότητα µάθησης
 • τους χρόνους του ρήματος και τις εγκλίσεις
 • την κλίση των θηλυκών ουσιαστικών σε -ος, των επιθέτων σε -ης, -ης, -ες, σε -ής, -ιά, -ί και σε -ύς, -ιά, -ύ
 • τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του χρόνου, του τόπου και του τρόπου, τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, συνειδητοποιεί τον ρόλο και τη λειτουργία των άρθρων (οριστικών και αόριστων) και επαναλαμβάνει τα αριθμητικά επίθετα, τα αρκτικόλεξα και τις συντομογραφίες

Συντακτικό

Να ξέρει:

 • να αναγνωρίζει τις εξαρτημένες προτάσεις, τις χρονικές, τις υποθετικές και τις αιτιολογικές
 • τα είδη των ανεξάρτητων προτάσεων, τις τελικές και τις αποτελεσματικές προτάσεις και τις απλές και επαυξημένες προτάσεις
 • να διακρίνει τη διαφορά ονοματικών και ρηματικών φράσεων, την απρόσωπη σύνταξη, την ενεργητική και παθητική σύνταξη και τον ευθύ και πλάγιο λόγο

Μαθηματικά

Να ξέρει:

 • να διαβάζει, να γράφει τους αριθμούς µέχρι το 1.000.000.000
 • κλασµατικούς και δεκαδικούς αριθµούς
 • να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης φυσικών, κλασµατικών, δεκαδικών
 • υπολογίζει τα πολλαπλάσια του 2, 3, 4, 5, …, 10 και να ξέρει ποιοι αριθµοί διαιρούνται µε το 2, το 5 και το 10
 • περιγράφει και να επεκτείνει απλά αριθµητικά και γεωµετρικά µοτίβα, να χαράζει γεωµετρικά σχήµατα µε τη χρήση οργάνων, να υπολογίζει τις περιµέτρους και τα εµβαδά βασικών γεωµετρικών σχηµάτων, καθώς και το µήκος ενός κύκλου
 • την ονομασία γωνιών και τριγώνων

Στ’ Τάξη

Γλώσσα

Να ξέρει:

 • να περιγράφει και να αφηγείται γεγονότα από µνήµης, εντοπίζει τα κύρια σηµεία στο λόγο των οµιλητών, τα συγκρατεί στη µνήµη και να τα αξιοποιεί
 • να διακρίνει το γεγονός από το σχόλιο σε µια προφορική αφήγηση
 • να επιλέγει και να διαβάζει κείµενα, µε τα οποία δεν είναι εξοικειωµένος
 • τα στοιχεία δοµής και περιεχοµένου των λογοτεχνικών κειµένων
 • να εξηγεί το νόηµα κειµένων µε απαιτητική σύνταξη και λεξιλόγιο
 • να γράφει καθαρά και ορθογραφηµένα τα σχολικά και εξωσχολικά κείµενα
 • να αντιγράφει σε καθορισµένο χρόνο και χωρίς σφάλµατα ένα σύντοµο κείµενο
 • να συσχετίζει πρακτικά και εφαρµόζει γραµµατικούς κανόνες στη γραφή των λέξεων
 • να χρησιµοποιεί σαφείς, σύνθετες περιόδους, µε υποτακτική σύνδεση και νοηµατική συνοχή, κειµενικούς δείκτες για τη σύνδεση φράσεων, παραγράφων και νοηµατικών ενοτήτων

Γραμματική

Να ξέρει:

 • να επαναλαμβάνει τους χρόνους του ρήματος και τις εγκλίσεις
 • την κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -ος και -η (πληθ. σε -εις)
 • την κλίση επιθέτων σε -ης, -ης, -ες, σε -ων, -ουσα, -ον και σε -ύς, -εία, -ύ.
 • τις ελλειπτικές, απλές, επαυξημένες, υποθετικές, αιτιολογικές, χρονικές, τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις
 • τους χρονικούς και τοπικούς προσδιορισμούς και τα παραθετικά
 • τις εναντιωματικές προτάσεις

Συντακτικό

Να ξέρει:

 • να επαναλαμβάνει την ενεργητική και παθητική σύνταξη
 • την απρόσωπη σύνταξη, τα μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα
 • τον ευθύ και πλάγιο λόγο
 • την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση, τις ονοματικές και ρηματικές φράσεις

Μαθηματικά

Να ξέρει:

 • να διαβάζει και να γράφει κλασµατικούς και δεκαδικούς αριθµούς καθώς και να εκτελεί όλες τις πράξεις τους
 • ποιοι αριθµοί διαιρούνται µε 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 25
 • την ανάλυση φυσικών αριθµών σε γινόµενο πρώτων παραγόντων και δυνάµεις αριθµών
 • τον σχεδιασµό ευθύγραµµων σχηµάτων και κύκλων µε χάρακα και διαβήτη
 • να υπολογίζει το µήκος του κύκλου και το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου
 • τα εµβαδά και τους όγκους βασικών στερεών σχηµάτων
 • να αναπαράγει, να κατασκευάζει και να συγκρίνει γωνίες
 • να σχεδιάζει το συµµετρικό ενός σχήµατος ως προς άξονα και να διενεργεί µεταφορές, µεγεθύνσεις και σµικρύνσεις
 • να συλλέγει και να καταγράφει τα δεδοµένα ενός προβλήµατος
 • την κατασκευή πινάκων δεδοµένων και γραφικών παραστάσεων (ραβδογράµµατα, ιστογράµµατα)
 • τη µετατροπή προφορικών ή γραπτών περιγραφών δεδοµένων σε γραφικές παραστάσεις και αντιστρόφως
 • την έννοια του διατεταγµένου ζεύγους και να υπολογίζει το µέσο όρο
 • την απλή µέθοδο των τριών
 • να κατανοεί και να εφαρµόζει τις έννοιες του λόγου, της αναλογίας και του ποσοστού
 • να λύνει απλές εξισώσεις µε τη βοήθεια του ορισµού των πράξεων.

Ευθύμιος Αγγράς

Ειδικός Παιδαγωγός